हिमचाल प्रदेश

श्री पृथ्वीराज राजपूत
प्रांतीय अध्यक्ष
२/१५ ब्लॉक बी पुलिस कॉलोनी
भराड़ी बाजार, शिमला
(हिमचाल प्रदेश) १७१००१